ការប្រកាសលទ្ធផល ជ័យលាភីការប្រកួតប្រជែងការសរសេរ និងការនិយាយ

Writing contest

អង្គការជំនួយផ្នែកច្បាប់ នៃកម្ពុជា ដោយរួមសហការជាមួយអង្គការ FHI 360 / គម្រោង LINKAGES សូមប្រកាសលទ្ធផល និងអមអរសាទរជ័យលាភីចំនួន ០៦រូប ដែលបានឈ្នះការប្រកួតប្រជែងការសរសេរ និងការនិយាយ នៅខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។ ជ័យលាភីលំដាប់ទី១ ចំនួន០៣រូប៖ លេខ១ មកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ លេខ២ មកពីរាជធានីភ្នំពេញ និងលេខ៣ មកពីខេត្តបាត់ដំបង។ ជ័យលាភីលំដាប់លេខទី២ ចំនួន០៣រូប 0២រូប មកពីខេត្តសៀមរាប និង0១រូប មកពីរាជធានីភ្នំពេញ។

  • ប្រធានបទ៖ “តើអ្វីខ្លះជាបញ្ហាប្រឈមធំជាងគេនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក និងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងដូចមេ្តច?”
  • ការបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ដល់ ថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧
  • ការផ្តល់រង្វាន់៖ បុគ្គលិកគម្រោង LINKAGES នឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយជ័យលាភីទាំង 0៦រូប និងផ្តល់រង្វាន់សំរាប់អ្នកនៅរាជធានីភ្នំពេញ ព្រមទាំងបញ្ជូនរង្វាន់តាមរថយន្តក្រុងសំរាប់ជ័យលាភីនៅតាមបណ្តាលខេត្ត/ក្រុងនីមួយៗ។
  • ទំនាក់ទំនង៖ សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងលោក ជុំ ជីនិត តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 010 722 933 (Smart)077 999 679 (Cellcard) ឬ អ៊ីម៉ែល cchinith@fhi360.org

ខាងក្រោមនេះគឺឈ្មោះអ្នកទទួលជ័យលាភីទាំង០៦រូប សំរាប់ការប្រកួតប្រជែងប្រចាំខែមីនា%

ល.រ ឈ្មោះ បណ្តាញ/អង្គការ រាជធានី/ខេត្ត
ជ័យលាភីលំដាប់ទី១
1 លោកស្រី  អ៊ុន វណ្ណី អភិវឌ្ឍន៍គ្រួសារក្រីក្រ បន្ទាយមានជ័យ
2 លោកស្រី អ៊ុក សុម៉ាល័យ ប្រធានបណ្តាញ SmartGirl ភ្នំពេញ
3 លោកស្រី វន ណាវី ជនបង្គោល SmartGirl បាត់ដំបង
ជ័យលាភីលំដាប់ទី២
4 លោក ម៉ាន សាវី ជនបង្គោល CNPUD សៀមរាប
5 លោកស្រី ប្រន ស្រីរ័ត្ន សមាជិកបណ្តាញ SmartGirl សៀមរាប
6 លោកស្រី តាំង ចាន់គន្ធា សមាជិកបណ្តាញ SmartGirl ភ្នំពេញ

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក