ទំនាក់ទំនង

ទស្សនាវដ្ដីស្មាតហ្គឺល ទទួលការគាំទ្រថវិកាពីទីភ្នាក់ងារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​សំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍​អន្ដរជាតិ (USAID) ។ រាល់ខ្លឹមសារ​នៅក្នុង​ទស្សនាវដ្ដីនេះ គឺជាទទួលខុសត្រូវ​របស់អ្នកនិពន្ឌ និងអង្គការ​សុខភាព​គ្រួសារ​អន្តរជាតិ (FHI) ​មិនឆ្លុះបញ្ចាំង​ពីទស្សនៈ​របស់​ទីភ្នាក់ងារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​សំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍​អន្ដរជាតិ ឬ​រដ្ឋាភិបាល​សហរដ្ឋអាមេរិក។

អង្គការសុខភាពគ្រួសារអន្ដរជាតិ (FHI)

អាសយដ្ឋានៈ ផ្ទះលេខ ១១ ផ្លូវលេខ ៣០២
សង្កាត់បឹងកេងកង១ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ កម្ពុជា​
ទូរសព្ទលេខៈ (៨៥៥) ២៣ ២១២ ៥៦៥
(៨៥៥) ២៣ ២១១ ៩១៤
ទូរសារលេខៈ (៨៥៥) ២៣ ២១១ ៩១៣
អ៊ីមែលៈ         info@fhi.org.kh
ប្រអប់សំបុត្រលេខ ២៥៨៦ ភ្នំពេញ៣ ប៉ុស្ដិ៍បឹងព្រលឹត

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក