គ្លីនិករដ្ឋ

ឈ្មោះគ្លីនិក ទីតាំងគ្លីនិក
មណ្ឌលសុខភាពម្កាក់ឃុំ / សង្កាត់ ម្កាក់, ស្រុក / ខណ្ឌ សិរីសោភ័ណ, បន្ទាយមានជ័យ
មណ្ឌលសុខភាពកំពង់ស្វាយឃុំ / សង្កាត់ កំពង់ស្វាយ, ស្រុក / ខណ្ឌ សិរីសោភ័ណ, បន្ទាយមានជ័យ
មណ្ឌលសុខភាពទឹកថ្លាឃុំ / សង្កាត់ ទឹកថ្លា, ស្រុក / ខណ្ឌ សិរីសោភ័ណ, បន្ទាយមានជ័យ
គ្លីនិកសុខភាពគ្រួសារឃុំ / សង្កាត់ ព្រះពន្លា, ស្រុក / ខណ្ឌ សិរីសោភ័ណ, បន្ទាយមានជ័យ
មណ្ឌលសុខភាពព្រះពន្លារឃុំ / សង្កាត់ ព្រះពន្លា, ស្រុក / ខណ្ឌ សិរីសោភ័ណ, បន្ទាយមានជ័យ

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក