មណ្ឌលសុខភាពម្កាក់

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ ម្កាក់, ស្រុក / ខណ្ឌ សិរីសោភ័ណ, បន្ទាយមានជ័យ

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក