មណ្ឌលសុខភាពប៉ោយប៉ែត១

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ ប៉ោយប៉ែត, ស្រុក / ខណ្ឌ ប៉ោយប៉ែត, បន្ទាយមានជ័យ

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក