មណ្ឌលសុខភាពម៉ាឡៃ

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ បឹងបេង, ស្រុក / ខណ្ឌ ម៉ាឡៃ, បន្ទាយមានជ័យ

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក