មណ្ឌលសុខភាពសំបួរមាស

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ សំបួរមាស, ស្រុក / ខណ្ឌ កំពង់ចាម, កំពង់ចាម

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក