មណ្ឌលសុខភាពស្លា

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ ដា, ស្រុក / ខណ្ឌ មេមត់, កំពង់ចាម

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក