មណ្ឌលសុខភាពផ្សារដើមថ្កូវ

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ ផ្សារដើមថ្កូវ, ស្រុក / ខណ្ឌ ចំការមន, ភ្នំពេញ

លេខទូរសព្ទ 011 55 77 76

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក