មណ្ឌលសុខភាពទួលគោក

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ បឹងកក់១, ស្រុក / ខណ្ឌ ទួលគោក, ភ្នំពេញ

លេខទូរសព្ទ 092 260 003

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក