មជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតា និងទារក

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ ស្រះចក, ស្រុក / ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក