មណ្ឌលសុខភាពសំរោងក្រោម

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ សំរោងក្រោម, ស្រុក / ខណ្ឌ ពោធិសែនជ័យ, ភ្នំពេញ

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក