មណ្ឌលសុខភាពពញ្ញាប៉ុន

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ ពញ្ញាប៉ុន, ស្រុក / ខណ្ឌ សែនសុខ, ភ្នំពេញ

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក