មណ្ឌលសុខភាពគោករការ

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ គោករការ, ស្រុក / ខណ្ឌ ពោធិសែនជ័យ, ភ្នំពេញ

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក