មណ្ឌលសុខភាពព្រែកធំ

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ និរោធ, ស្រុក / ខណ្ឌ មានជ័យ, ភ្នំពេញ

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក