មណ្ឌលសុខភាពព្រៃវាំង

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ ព្រៃវាំង, ស្រុក / ខណ្ឌ ដង្កោរ, ភ្នំពេញ

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក