មណ្ឌលសុខភាពព្រះសីហនុ

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ Ou 4អូរ​ ៤, ស្រុក / ខណ្ឌ , កំពង់សោម

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក