មណ្ឌលសុខភាពបាគង

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ បាគង, ស្រុក / ខណ្ឌ ប្រាសាទបាគង, សៀមរាប

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក