មណ្ឌលសុខភាពក្បែររាល

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ ទឹកវិល, ស្រុក / ខណ្ឌ សៀមរាប, សៀមរាប

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក