មណ្ឌលសុខភាពបន្ទាយនាង

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ ស្រះរាង, ស្រុក / ខណ្ឌ មង្គលបូរី, បន្ទាយមានជ័យ

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក