មន្ទីរពេទ្យបង្អែកប៉ៃលិន

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ ប៉ៃលិន, ស្រុក / ខណ្ឌ ប៉ៃលិន, ប៉ៃលិន

លេខទូរសព្ទ 016 771 646

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក