មណ្ឌលសុខភាពអូរច្រា

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ ទួលល្វា, ស្រុក / ខណ្ឌ ប៉ៃលិន, ប៉ៃលិន

លេខទូរសព្ទ 016 743 710

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក