មណ្ឌលសុខភាពផ្សារព្រំ

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ សាលាក្រៅ, ស្រុក / ខណ្ឌ ប៉ៃលិន, ប៉ៃលិន

លេខទូរសព្ទ 092 368 273

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក