មន្ទីរពេទ្យបង្អែកជ័យជំនះ

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ តាខ្មៅ, ស្រុក / ខណ្ឌ តាខ្មៅ, កណ្តាល

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក