គ្លីនិករដ្ឋ

ឈ្មោះគ្លីនិក ទីតាំងគ្លីនិក
មណ្ឌលសុខភាពគោកចកឃុំ / សង្កាត់ គោកចក, ស្រុក / ខណ្ឌ សៀមរាប, សៀមរាប
មណ្ឌលសុខភាពសៀមរាបឃុំ / សង្កាត់ ស្លក្រាម, ស្រុក / ខណ្ឌ សៀមរាប, សៀមរាប
មណ្ឌលសុខភាពទឹកវិលឃុំ / សង្កាត់ ទឹកវិល, ស្រុក / ខណ្ឌ សៀមរាប, សៀមរាប
មណ្ឌលសុខភាពស្រង់ឃុំ / សង្កាត់ ស្រងែ, ស្រុក / ខណ្ឌ សៀមរាប, សៀមរាប
មណ្ឌលសុខភាពមណ្ឌល១ឃុំ / សង្កាត់ ស្វាយដង្គុំ, ស្រុក / ខណ្ឌ សៀមរាប, សៀមរាប

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក