បញ្ជីរសេវាថែទាំសុខភាព

ឈ្មោះគ្លីនិក ទីតាំងគ្លីនិក
Makak Health Centerឃុំ / សង្កាត់ Ma-Kak, ស្រុក / ខណ្ឌ Serei Sorphoan, BMC
Panឃុំ / សង្កាត់ Kampong Svay, ស្រុក / ខណ្ឌ Serei Sorphoan, BMC
Khun Sang Haiឃុំ / សង្កាត់ Kampong Svay, ស្រុក / ខណ្ឌ Serei Sorphoan, BMC
Komponsvay Healthcenterឃុំ / សង្កាត់ Kampong Svay, ស្រុក / ខណ្ឌ Serei Sorphoan, BMC
Chapichitឃុំ / សង្កាត់ Kampong Svay, ស្រុក / ខណ្ឌ Serei Sorphoan, BMC

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក