បញ្ជីរសេវាថែទាំសុខភាព

ឈ្មោះគ្លីនិក ទីតាំងគ្លីនិក
Physar Thmey Pamacieឃុំ / សង្កាត់ Kampong Svay, ស្រុក / ខណ្ឌ Serei Sorphoan, BMC
8makara Pamacieឃុំ / សង្កាត់ Kampong Svay, ស្រុក / ខណ្ឌ Serei Sorphoan, BMC
Sirey Bmonl 1pamacieឃុំ / សង្កាត់ Kampong Svay, ស្រុក / ខណ្ឌ Serei Sorphoan, BMC
Ponleo Thmtyparmacieឃុំ / សង្កាត់ Kampong Svay, ស្រុក / ខណ្ឌ Serei Sorphoan, BMC
Mean Chey Pamacieឃុំ / សង្កាត់ Kampong Svay, ស្រុក / ខណ្ឌ Serei Sorphoan, BMC

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក