បញ្ជីរសេវាថែទាំសុខភាព

ឈ្មោះគ្លីនិក ទីតាំងគ្លីនិក
Care Parmacie Watborឃុំ / សង្កាត់ Sala Kamraeuk, ស្រុក / ខណ្ឌ Siem Reap, SRP
Fomacare Parmacie Laktaveryឃុំ / សង្កាត់ Sala Kamraeuk, ស្រុក / ខណ្ឌ Siem Reap, SRP
Haktep Clincឃុំ / សង្កាត់ Sala Kamraeuk, ស្រុក / ខណ្ឌ Siem Reap, SRP
Chakvaksangឃុំ / សង្កាត់ Sambuor, ស្រុក / ខណ្ឌ Siem Reap, SRP
Chahan Pharunឃុំ / សង្កាត់ Sambuor, ស្រុក / ខណ្ឌ Siem Reap, SRP

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក