បញ្ជីរសេវាថែទាំសុខភាព

ឈ្មោះគ្លីនិក ទីតាំងគ្លីនិក
Mondulsokphap Somborឃុំ / សង្កាត់ Sambuor, ស្រុក / ខណ្ឌ Siem Reap, SRP
Mondul Sokphap Kber Realឃុំ / សង្កាត់ Tuek Vil, ស្រុក / ខណ្ឌ Siem Reap, SRP
Clinicឃុំ / សង្កាត់ Tuek Vil, ស្រុក / ខណ្ឌ Siem Reap, SRP
Linabut Parmacieឃុំ / សង្កាត់ Siem Reap, ស្រុក / ខណ្ឌ Siem Reap, SRP
Mondul Sokpheb Paomeancheyឃុំ / សង្កាត់ Siem Reap, ស្រុក / ខណ្ឌ Siem Reap, SRP

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក