បញ្ជីរសេវាថែទាំសុខភាព

ឈ្មោះគ្លីនិក ទីតាំងគ្លីនិក
Siem Chomrenឃុំ / សង្កាត់ Siem Reap, ស្រុក / ខណ្ឌ Siem Reap, SRP

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក