បញ្ជីរសេវាថែទាំសុខភាព

ឈ្មោះគ្លីនិក ទីតាំងគ្លីនិក
Sirey Soaphon Parmacieឃុំ / សង្កាត់ Kampong Svay, ស្រុក / ខណ្ឌ Serei Sorphoan, BMC
Sasdith Parmacieឃុំ / សង្កាត់ Kampong Svay, ស្រុក / ខណ្ឌ Serei Sorphoan, BMC
Sirey Mongkol Parmacieឃុំ / សង្កាត់ Kampong Svay, ស្រុក / ខណ្ឌ Serei Sorphoan, BMC
Sirey Mokolឃុំ / សង្កាត់ Kampong Svay, ស្រុក / ខណ្ឌ Serei Sorphoan, BMC
Visalsokឃុំ / សង្កាត់ Kampong Svay, ស្រុក / ខណ្ឌ Serei Sorphoan, BMC

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក