បញ្ជីរសេវាថែទាំសុខភាព

ឈ្មោះគ្លីនិក ទីតាំងគ្លីនិក
Mon Kalyan Parmacieឃុំ / សង្កាត់ Kampong Svay, ស្រុក / ខណ្ឌ Serei Sorphoan, BMC
Tepvinraksasok Clinikឃុំ / សង្កាត់ Kampong Svay, ស្រុក / ខណ្ឌ Serei Sorphoan, BMC
Man Kongឃុំ / សង្កាត់ Kampong Svay, ស្រុក / ខណ្ឌ Serei Sorphoan, BMC
Consultatinឃុំ / សង្កាត់ Tuek Thla, ស្រុក / ខណ្ឌ Serei Sorphoan, BMC
Teok Thla Helth Centerឃុំ / សង្កាត់ Tuek Thla, ស្រុក / ខណ្ឌ Serei Sorphoan, BMC

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក