គ្លីនិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងឯកជន

ឈ្មោះគ្លីនិក ទីតាំងគ្លីនិក
MSF clinicឃុំ / សង្កាត់ កំពង់ចាម, ស្រុក / ខណ្ឌ កំពង់ចាម, កំពង់ចាម
គ្លីនិកអង្គការរ៉ាក់ឃុំ / សង្កាត់ កំពង់ចាម, ស្រុក / ខណ្ឌ កំពង់ចាម, កំពង់ចាម
គ្លីនិកអង្គការវេជ្ជសាស្រ្តនៃក្តីសង្ឃឹម (MEC)ឃុំ / សង្កាត់ ផ្សារថ្មី 1, ស្រុក / ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ
គ្លីនិកសមាគមឈូកស ១ឃុំ / សង្កាត់ ឬស្សីកែវ, ស្រុក / ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ

លេខទូរសព្ទ

គ្លីនិកសមាគមឈូកស ២ឃុំ / សង្កាត់ ចតុមុខ, ស្រុក / ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

លេខទូរសព្ទ

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក