គ្លីនិកអង្គការវេជ្ជសាស្រ្តនៃក្តីសង្ឃឹម (MEC)

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ ផ្សារថ្មី 1, ស្រុក / ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក