គ្លីនិកសមាគមឈូកស ១

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ ឬស្សីកែវ, ស្រុក / ខណ្ឌ ឬស្សីកែវ, ភ្នំពេញ

លេខទូរសព្ទ 023 6555 031

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក