គ្លីនិកសមាគមឈូកស ២

អាសយដ្ឋាន: ឃុំ / សង្កាត់ ចតុមុខ, ស្រុក / ខណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក