គ្លីនិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងឯកជន

ឈ្មោះគ្លីនិក ទីតាំងគ្លីនិក
មណ្ឌលម៉ារីស្តូបសៀមរាបឃុំ / សង្កាត់ ស្វាយដង្គុំ, ស្រុក / ខណ្ឌ សៀមរាប, សៀមរាប

លេខទូរសព្ទ

គ្លីនិករ៉ាក់កំពង់ស្ពឺឃុំ / សង្កាត់ រការធំ, ស្រុក / ខណ្ឌ ច្បារមន, កំពង់ស្ពឺ

លេខទូរសព្ទ

គ្លីនិករ៉ាក់បាត់ដំបងឃុំ / សង្កាត់ ស្វាយប៉ោ, ស្រុក / ខណ្ឌ បាត់ដំបង, បាត់ដំបង

លេខទូរសព្ទ

មណ្ឌលម៉ារីស្តូបបាត់ដំបងឃុំ / សង្កាត់ រតនៈ, ស្រុក / ខណ្ឌ បាត់ដំបង, បាត់ដំបង

លេខទូរសព្ទ

មណ្ឌលម៉ារីស្តូបកំពង់ធំឃុំ / សង្កាត់ សូយោង, ស្រុក / ខណ្ឌ បារាយណ៍, កំពង់ធំ

លេខទូរសព្ទ

ស្វែង​រកយើង​នៅ​លើ​ហ្វ៊េស​ប៊ុក